Startsidan

Kallelse till årsmöte 2018 i SeniorNet Bromma

Tisdagen den 15 maj, kl 14.30

Kallelsen till årsmötet skickades 13 april som mejl eller brev.

Nu vill vi passa på och meddela att vi har en tradition att bjuda på tårta till kaffet på årsmötet.

Därför vill vi att du anmäler att du kommer till årsmötet så att vi kan köpa tårtor så att det räcker till alla!

Ring eller mejla ordförande Lars. Du hittar honom på vår kontaktsida:
http://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/klubbinfo/?id=37

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om avgifter till klubben och budget för det nya verksamhetsåret

11. Styrelsen består av 5 – 7 ledamöter

11.1 Val av ordförande

11.2 Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisor
13. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

14. Övriga ärenden.
Ordförandens ärende: Diskussion om klubbens framtid. Vad vill medlemmarna ha ut av klubben? Hur kommer vi vidare?
Hur säkerställer vi klubbens framtid?
Obs! Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet skall meddela detta senast två veckor före mötet.

15. Mötet avslutas

 

Välkommen!