Stadgar för klubben SeniorNet Bromma

§ 1 Namn
Klubben är ideell och ingår i SeniorNet Sweden. Den heter SeniorNet Bromma.
Styrelsen har sitt säte i Bromma i Stockholm.

§ 2 Ändamål
Klubben skall främja seniorers användning av datorer och ge kunskap om de
möjligheter till informationstjänster som går att få via nätet. I första hand vänder sig
klubben till personer boende i Bromma.

§ 3 Verksamhet
SeniorNet Bromma skall arbeta för följande:

 • Uppmuntra till ett brett deltagande i klubben
 • Skapa förutsättningar för äldre personer att pröva på och att använda datorer
 • Ge medlemmar inköpsråd vid anskaffning av datautrustning
 • Medlemmarna skall ges tillfälle att öva sig i att använda de möjligheter som
  informationstekniken ger
 • Ge medlemmarna undervisning i datorkunskap anpassad för seniorer och
  tillfälle till praktiska övningar
 • Stimulera till samverkan med motsvarande klubbar i Sverige och utlandet

 

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i klubben förutsätter medlemskap i SeniorNet Sweden och att fastställd
årsavgift till föreningen erläggs. Dessutom krävs en bekräftad anmälan till SeniorNet
Bromma. Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom
föreskriven tid, anses ha utträtt ur föreningen.

Om klubbens årsmöte beslutat om en särskild avgift krävs dessutom att denna är
erlagd.

Medlem, som motarbetar föreningen eller klubben eller vägrar följa dess stadgar och
beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning eller uteslutning fattas av
styrelsen. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och
beretts tillfälle yttra sig.

Medlem, som uteslutits eller utträtt ur klubben, har inte rätt till tillgångar i klubben.

Juridisk person kan antas som stödjande medlem.

§ 5 Ordinarie årsmöte
Medlemmarna skall kallas till klubbens årsmöte skriftligen och minst fyra veckor före
mötet, som skall äga rum före april månads utgång. Efter överenskommelse med
medlem kan kallelse i stället ske med elektronisk post. Kallelse ska publiceras
på klubbens hemsida.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om avgifter till klubben och budget för det nya verksamhetsåret

11. Styrelsen består av 5 – 7 ledamöter

11.1 Val av ordförande

11.2 Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisor
13. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

14. Övriga ärenden. Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet skall
meddela detta senast två veckor före mötet.

15. Mötet avslutas

 

 

Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de närvarande skall stödja
eslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

På årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Varje medlem kan genom fullmakt företräda en (1) icke närvarande medlem.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst
en tredjedel av medlemmarna begär det.

Den som begär extra årsmöte skall ange vilka frågor, som extramötet föreslås
behandla.

§ 7 Mandattid
Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval.
Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval och på
sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år och för den andra
hälften mellanliggande år

§ 8 Styrelsen
Utöver ordförandeposten konstituerar sig styrelsen själv.

För att beslut ska kunna fattas fordras att minst hälften av antalet ledamöter är
närvarande på mötet . Beslut fattas med enkel majoritet.

Om endast minsta antalet ledamöter är närvarande fordras enighet för att beslut ska
vara giltigt.

Styrelsens uppgifter:

  • Upprätta budget
  • Till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse samt
   balans- och resultaträkningar
  • Bistå och övervaka de projekt som drivs av klubben
  • Föreslå deltagaravgifter
  • Handlägga medlemsfrågor

§ 9 Styrelsesammanträden
Ordföranden skall kalla till sammanträde minst fyra gånger per år samt när minst fyra
av styrelsens ledamöter begärt det.
Vid varje sammanträde skrivs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare
en ledamot.

§ 10 Räkenskaper och revision
Klubbens räkenskapsår är kalenderår.

Före februari månads utgång skall styrelsen till revisorn lämna
verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning, balansräkning och övriga
redovisningshandlingar.

§ 11 Firmateckning
Styrelsens ordförande samt kassör har rätt att teckna klubbens firma var för sig.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas på ett årsmöte med
tvåtredjedels majoritet eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra
följande årsmöten.

§ 13 Upplösning av klubben
För att upplösa klubben krävs två på varandra följande årsmöten med minst sex
månaders mellanrum. Båda besluten måste fattas med minst ¾ majoritet av
närvarande medlemmar.

Vid upplösningen skall årsmötet besluta om hur föreningens tillgångar skall fördelas.

§ 14 Stadgar
Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte 2009-04-03.